Obchodné podmienky a cookies

 

1. Úvodné ustanovenia

Všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi Denis Čišič, IČ:73390453, s miestom podnikania V Hájku 63, 31200 Plzeň, Česká Republika (ďalej len predávajúci) a fyzickými či právnickými osobami (ďalej len kupujúci) prostredníctvom serveru www.CDRmarket.sk (ďalej len webovej stránky) sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej uzatvorenej kúpnej zmluvy.

2. Rozsah platnosti VOP

Tieto VOP upravujú kúpu a predaj tovaru uvedeného na webových stránkach v sekcii „ponuka“ (ďalej len tovar) a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim. Okamžikom registrácie, resp. okamžikom odoslania objednávky, kupujúci s týmito VOP vyslovuje svoj súhlas. Predávajúci je oprávnený tieto VOP jednostranne zmeniť alebo zrušiť. Nové VOP vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na webových stránkach.

3. Registrácia a vyplnenie objednávky

Tovar z ponuky E-shop si kupujúci môže objednať v režime „hosť“ alebo v režime „registrovaný užívateľ“. Režim „hosť“ slúži na jednorázový nákup tovaru bez toho, aby si kupujúci na webových stránkach zakladal svoj trvalý registračný účet. V prípade, že si kupujúci objednáva tovar v režime „hosť“, je povinný v sekcii „Nákupný košík“ oddiel „Platba“ pravdivo uviesť všetky systémom požadované platobné (fakturačné) údaje, dodacie údaje, zvoliť spôsob dodania tovaru a spôsob platby. Bez uvedenia systémom požadovaných údajov nemôže byť objednávka realizovaná. Ak by kupujúci vo svojej objednávke uviedol nepravdivé či nesprávne údaje, zodpovedá predávajúcemu za všetky s týmto súvisiace prípadné vzniknuté škody. Režim „registrovaný užívateľ“ slúži najmä na opakované objednávanie tovaru na webových stránkach. Pokiaľ si chce kupujúci objednať tovar v režime „registrovaný užívateľ“, je povinný sa na webových stránkach zaregistrovať, a to v sekcii „Prihlásiť alebo vytvoriť účet“. V registračnom formulári je kupujúci povinný pravdivo uviesť všetky systémom požadované údaje. Bez uvedenia systémom požadovaných údajov nie je možné kupujúceho zaregistrovať. Ak by kupujúci v registračnom formulári uviedol nepravdivé či nesprávne údaje, zodpovedá predávajúcemu za všetky s týmto súvisiace prípadné vzniknuté škody. Na zadávanie jednotlivých objednávok zaregistrovaným kupujúcim platia obdobné skutočnosti uvedené vyššie u režime „hosť“. Systémom sa zjednodušene rozumie automatizovaný objednávkový či registračný formulár, ktorý kupujúci vyplňuje na webových stránkach.

4. Objednávka

Odoslaním riadne vyplnenej objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy (akceptácii návrhu predávajúceho). Predávajúci spracováva jemu doručené objednávky len v pracovné dni. Na základe spracovanej objednávky zašle predávajúci kupujúcemu na elektronickú adresu uvedenú v objednávke najneskôr do dvoch pracovných dní od dňa doručenia objednávky potvrdenie tejto objednávky s informáciou o lehote a súvisiacich podmienkach dodania tovaru. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zreteľné z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Po zadaní všetkých kontaktných údajov a vložení požadovaného tovaru do tzv. košíka kupujúci objednávku odošle/potvrdí.

5. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený zrušiť svoju objednávku písomným oznámením zaslaným na elektronickú adresu (e-mail) či poštovú adresu predávajúceho uvedenú v bode 14. týchto VOP. Písomné oznámenie o zrušení objednávky musí byť určité a zrozumiteľné (musí obsahovať minimálne meno, priezvisko a adresu kupujúceho, číslo objednávky a názov objednaného tovaru) a musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené najneskôr do 12.00 hod. pracovného dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bolo kupujúcemu doručené potvrdenie objednávky (bod 4. zhora). V prípade zrušenia objednávky zašle predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou potvrdenie o zrušení objednávky. Pre potvrdenie o zrušení objednávky platí obdobne ustanovenie bodu 4. týchto VOP.

Záväznosť objednávky

Každá objednávka je záväzná podľa Občianskeho zákonníka. Ak si kupujúci nevyzdvihne objednávku zaslanú na dobierku (argumentácia neprevzatia zásielky typu „nebolo obdržané oznámenie o doručení“ a iné môžu byť brané ako účelové, pretože objednávateľ je vždy informovaný, že je mu odosielaná zásielka), je povinný uhradiť vzniknuté náklady na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (náklady na vyexpedovanie zásielky), celková výška týchto nákladov (zmluvné pokuty) činia 20€. Upozorňujeme, že všetky nesplatené pohľadávky (neuhradené zmluvné pokuty a manipulačné poplatky), budú postúpené na vymáhanie vrátane všetkých nákladov s tým spojených a úrokov z predlžovania. Platobné informácie potrebné na úhradu sankcie budú zaslané elektronickou formou.

6. Kúpna cena

Ceny tovaru v ponuke na webových stránkach sú uvedené vrátane 20% DPH a sú priebežne aktualizované. Kupujúcemu bude predaný tovar za cenu platnú v okamžiku objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť ceny tovaru. Uvedená cena tovaru nezahrňuje poštovné a balné.

7. Dodacie podmienky

Predávajúci kupujúcemu dodá objednaný tovar do miesta určeného kupujúcim v jeho objednávke spôsobom akceptovaným predávajúcim v rámci potvrdenia objednávky, a to najneskôr v lehote uvedenej predávajúcim v rámci potvrdenia objednávky (bod 4. zhora). Daňový doklad (faktúru) k tovaru predávajúci kupujúcemu predá ihneď po zaplatení kúpnej ceny tovaru. Pokiaľ má byť tovar na základe požiadavky kupujúceho dodaný prostredníctvom verejného dopravcu, bude daňový doklad (faktúra) kupujúcemu predaný spolu s tovarom na dodacej adrese uvedenej kupujúcim v jeho objednávke.

8. Platobné podmienky

Ak by si kupujúci tovar v súlade so svojou objednávkou vyzdvihol osobne vo vybranej predajni, uhradí kúpnu cenu tovaru v hotovosti, eventuálne prostredníctvom platobnej karty, priamo na pokladni vybranej predajne. Ak je tovar kupujúcemu v súlade s jeho objednávkou dodávaný prostredníctvom verejného dopravcu tzv. na dobierku, zaplatí kupujúci kúpnu cenu tovaru (+ poštovné a balné) priamo verejnému dopravcovi pri dodaní tovaru. Pokiaľ si kupujúci objednaný tovar dodaný prostredníctvom verejného dopravcu neprevezme, a to ani v prípadnej úložnej dobe, je povinný predávajúcemu zaplatiť všetky náklady a eventuálne tiež takto vzniknutú škodu. Pokiaľ toto bude predávajúci požadovať na základe konkrétneho návrhu zmluvnej pokuty, vyžaduje sa k nej súhlas kupujúceho.

9. Prechod vlastníckeho práva a zodpovednosti za vznik škody na tovar

Vlastnícke právo k tovaru kupujúci nadobúda až v okamžiku úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru. Ak si kupujúci tovar v súlade so svojou objednávkou vyzdvihuje osobne vo vybranej predajni, prechádza na kupujúceho zodpovednosť za vznik škody na tovare v okamžiku prevzatia tovaru od predávajúceho.

10. Poštovné a balné

Cena poštovného a balného bude predávajúcim vyčíslená v rámci potvrdenia objednávky (bod 4. zhora). Poštovné a balné je uvedené v eshope v sekcii Možnosti dopravy.

11. Záručné podmienky a reklamácia

Postup pri reklamácii Kupujúci má podľa občianskeho zákonníka právo uplatniť zodpovednosť za chyby do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zhliadnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Ak kupujúci zistí pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti bez zbytočného odkladania oznámiť predávajúcemu. Reklamačné oznámenie musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis vady a návrh na vyriešenia reklamácie. Reklamácia bude vyriešená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese uvedenej vo faktúre alebo v sekcii kontakt. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (ustanovenými zákonom 250/2007 Z.z). Tieto sú nižšie podrobne špecifikované: Práva z chybného plnenia Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne v spotrebnom tovare v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Pri použitom tovare je možné lehotu na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátiť na 12 mesiacov (toto bude vyznačené v predajnom doklade. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť (viď záruka za akosť). Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme (ďalej len potvrdenie), v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Predávajúci má povinnosti z chybného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu Právo z chýb nie je možné uplatniť v týchto prípadoch: a) u veci predávanej za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola zjednaná nižšia cena, b) na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, c) u použitej veci na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebovania, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo to vyplýva z povahy veci. Predávajúci prehlasuje, že tovar predáva kupujúcemu v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa , teda: a) tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim dohodli, a ak chýba dohoda, tak také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevádzanej, b) tovar sa hodí na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa, c) tovar je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a d) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. Ak vec nemá vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez závad, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, zväčša ak je vadu možné odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať z dôvodu opakovaného výskytu vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné problémy. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil. Ak má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a jedná sa o vec predávanú za nižšiu cenu nebo o vec použitú, má kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Práva zo závad sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého vec bola kúpená. Ak je však v potvrdení uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšia, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený k prevedeniu opravy. Osoba takto určená na opravu prevedie opravu v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe veci. Toto platí aj pre oznámenie vady, na ktorú sa vzťahuje záruka (ďalej viď záruka za akosť). Vec je chybná, ak nie je dodaná v zjednanom množstve, akosti a prevedení alebo v akosti a prevedení vhodnom na účel jasný zo zmluvy. Za vadu sa považuje i plnenie inej veci. Za vadu sa považujú aj vady v dokladoch nutných na užívanie veci. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode zodpovednosti za škody na kupujúceho,a ktorá sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskoršie vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti. Povinnosti predávajúceho zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté. Práva kupujúceho z chybného plnenia nie sú dotknuté, ak vadu spôsobilo použitie veci, ktorú kupujúci predal predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci preukáže, že na nevhodnosť predanej veci kupujúceho včas upozornil a kupujúci na jej použití trval, alebo ak preukáže, že nevhodnosť predanej veci ani pri vynaložení dostatočnej starostlivosti nemohol zaistiť. Kupujúci nemá práva z chybného plnenia, ak sa jedná o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti poznať už pri uzatvorení zmluvy. To neplatí, ak ho predávajúci výslovne uistil, že vec je bez vád, alebo ak klamlivo zastreli vadu. Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode zodpovednosti za škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, b) na odstránenie vady opravou veci, c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo d) odstúpiť od zmluvy. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Prevedenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote či oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva podľa nasledujúceho odstavca. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Prevedenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v takom stave, v akom ju obdržal. To neplatí, a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci, b) ak použil kupujúci vec ešte pred objavením vady, c) ak nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave jednaním alebo opomenutím, alebo d) ak kupujúci predal vec ešte pred objavením vady, spotreboval ju, alebo pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výške, v akej mal z použitia veci prospech. Ak neoznámi kupujúci vadu veci včas, ostáva právo odstúpiť od zmluvy. Záruka za akosť Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má i uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá i na jednotlivú súčasť veci. Ak určuje zmluva a prehlásenie o záruke rôzne záručné doby, platí doba z nich najdlhšia. Ak však strany dohodnú inú záručnú dobu, než aká je vyznačená na obale ako doba použiteľnosti, má prednosť dohodnutie strán. Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od doručenia veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do používania niekto iný než predávajúci, beží záručná doba až od dňa uvedenia veci do používania, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do použitia najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol k prevedeniu služby potrebnú súčinnosť. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak vadu po prechode zodpovednosti za škody na veci na kupujúceho spôsobila vonkajšia udalosť. To neplatí, ak vadu spôsobil predávajúci.

12. Odstúpenie od zmluvy – zákonné poučenie pre spotrebiteľa

Ak sa nejedná o prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do sedem (7) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do sedem (7) dní od prevzatia tovaru. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zašle alebo predá podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do sedem dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho obdržal. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci zašle na adresu elektronickej pošty predávajúceho alebo písomne priloží k odoslanému tovaru a zašle na adresu predávajúceho. Tovar neposielajte na dobierku, takto nebude prijatý. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsať dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal. Čiastka bude predávajúcim vrátená buď formou pripísania na účet, ktorý spotrebiteľ uvedie a za podmienky že s touto formou vrátenia súhlasí alebo bude čiastka vrátená rovnakým spôsobom ako pri zaplatení. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Náklady spojené s vrátením tovaru ponesie spotrebiteľ sám Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení občianskeho zákonníka, nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy, b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a k čomu môže dôjsť behom lehoty na odstúpenie od zmluvy, c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsať dní a ich cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa, d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlemu skazeniu, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, f) o oprave alebo údržbe prevedenej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných než vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov, g) o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ich nie je možné vrátiť, h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal, i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov, j) o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne, k) uzatváranie na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo l) o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy, m) ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

13. Spôsob komunikácie

Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim sa bude uskutočňovať telefonicky, prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo elektronickou poštou (e-mailom), a to na adresách (telefónnych číslach) uvedených kupujúcim v jeho objednávke či registrácii, eventuálne na neskôr oznámených adresách, a kontaktných adresách (telefónnych číslach) predávajúceho uvedených v bode 14. týchto VOP. Elektronické správy odoslané predávajúcim sú považované za doručené okamžikom ich odoslania. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek prekážky v prenose elektronických správ na strane kupujúceho, nastavení jeho anti-spamových filtrov apod. Ak sú k nejakému úkonu podľa týchto VOP potrebné písomné formy, postačí, ak bol úkon vykonaný prostredníctvom elektronickej pošty.

14. Ostatné dohody

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronické podobe a nie je prístupná. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania sa v zmysle občianskeho zákonníka. V prípade že by bol spotrebiteľ ukrátený o svoje práva plynúce z uzatvorenia zmluvy, má právo sa obrátiť na príslušné orgány dozoru (Slovenská obchodní inšpekcia, živnostenský úrad, Úrad na ochranu osobných údajov, Finančnú správu apod..). Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši súd.

15. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákona (pri nákupe na IČ), občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (v prípade konečných spotrebiteľov). Informácie o kupujúcich zhromažďuje predávajúci v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky najmä zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v platnom znení. Všetky údaje získané od kupujúcich využíva predávajúci výlučne na internú potrebu a tieto ďalej neposkytuje tretím osobám či subjektom s výnimkou verejného dopravcu tovaru, ktorému sú osobné údaje kupujúcich poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na doručenie tovaru kupujúcemu.

16. Cookies

Podľa novej smernice EÚ a jej implementácia v zákonoch SR si Vás dovoľujeme informovať o nasledovnom:

Čo sú to cookies
Jedná sa o malé súbory s informácií slúžiace na rozpoznanie užívateľa:
Web pri svojej bežnej funkčnosti ukladá niektoré informácie o návštevníkovi v jeho počítači (tzv. Súbory cookies - čítame [kukis])
- Pri ďalšom načítaní webe počítač návštevníka tieto informácie oznamuje späť servera vďaka tomu je web schopný rozpoznať jednotlivé návštevníkov, čo je nevyhnutné pre niektoré jeho funkcie
Túto funkčnosť využíva aj tento web, prípadne web, na ktorom ste požiadali o ďalšie informácie ku cookies.

Na čo cookies používame
Cookies zvyčajne používame pre túto alebo obdobnú funkčnosť webu:

- Štatistiky návštevnosti a používanie webu
- Prihlasovanie užívateľov alebo správcov
- Nákupné košíky a rôzne vytvárané zoznamy
- Zapamätanie predchádzajúcej činnosti (napr. Navštívené stránky, vykonané vyhľadávanie)
- Reklamné systémy na webe
- Doplnky sociálnych sietí, napr. Facebooku
- Ďalšie prvky webu vyžadujúce rozpoznanie jednotlivých návštevníkov
Vďaka cookies môžeme zabezpečiť plnú funkčnosť webu a všetkých doplnkov, ktoré sú na ňom použité.

S čím dávate súhlas
V súlade s nariadením EÚ vás musíme požiadať o súhlas s tým, že náš web môže cookies používať. Jedine tak rozpoznáme jednotlivých užívateľov a môžeme zabezpečiť plnú funkčnosť webu. (Viac informácií: ÚOOÚ, Google, EUR-lex, prepravou)
V prípade, že s využitím cookies nesúhlasíte alebo v budúcnosti budete chcieť svoj súhlas odvolať, môžete tak urobiť ďalším nepoužívam webu. Súbory cookies uložené vo Vašom počítači môžete kedykoľvek vymazať cez menu svojho internetového prehliadača.
Ďakujeme za pochopenie.
Ak ste na túto stránku prišli z iného webu, môžete vo svojom prehliadači použiť tlačidlo Späť pre návrat na neho.

 

17. Informace o prodávajícím

Tovar zverejnené na webových stránkach www.CDRmarket.sk dodáva:
Denis Čišič
Miesto podnikania: V Hájku 63, 31200 Plzeň, Česká Republika
IČ: 73390453
DIČ: CZ8101172079
Kontaktná adresa: Papírnická 4, 32600 Plzeň, Česká Republika
Kontaktný e-mail: obchod@CDRmarket.sk
Tieto VOP sú platné a účinné od 1.5.2016